Polityka prywatności

Przeczytaj uważnie wszystkie warunki i naszą politykę prywatności.
Niniejsze warunki użytkowania oraz umowa aukcji (niniejsza umowa) zawierają ogólne warunki, na których można otworzyć i korzystać ze strony internetowej Nu-age.eu (katalog).
Uzyskując dostęp do tej witryny i / lub jej usług oraz korzystając z niej, potwierdzasz, że zgadzasz się na warunki niniejszej Umowy. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie możesz otworzyć ani korzystać z katalogu.

Zmiany w regulaminie

Od czasu do czasu Katalog Nu-age.eu może zmieniać, usuwać, dodawać (w tym między innymi Warunki dodatkowe) lub zmieniać Warunki i Politykę prywatności i zastrzega sobie prawo do tego według własnego uznania. Zalecamy okresową zmianę warunków umieszczania w wykazie i korzystania ze strony internetowej. Dalsze korzystanie ze strony internetowej lub usługi po nowych i / lub zmienionych warunkach oznacza, że ​​przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na te warunki.

Odpowiedzialność za treść

Rozumiesz, że wszystkie materiały, dane i informacje, takie jak pliki danych, tekst, zdjęcia, filmy lub inne obrazy (zwane łącznie „Treścią”), do których możesz mieć dostęp w ramach lub na wyłączną odpowiedzialność osoby, od której ta treść pochodzi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Katalog Nu-age.eu nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do Treści, w tym między innymi dokładności i jakości Treści udostępnianych przez użytkowników witryny.

Chociaż sprawdzamy przesłanie i zmiany pod kątem dokładności i przydatności, rozumiesz i akceptujesz to, korzystając z tej witryny, możesz być narażony na treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub obraźliwe. W żadnym wypadku Nu-age.eudirectory nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Treści, w tym między innymi za: naruszanie Treści, wszelkie błędy lub pominięcia w Treści, a także za wszelkie straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek Treści opublikowany, połączony, przeniesiony lub w inny sposób udostępniony lub udostępniony za pośrednictwem strony internetowej.

Treści, które udostępniasz do folderu Nu-age.eu

Możesz przesłać tylko treść do katalogu, który możesz przesłać. Oznacza to, że możesz przesyłać tylko treści, które sam stworzyłeś lub że masz prawo do ich przesłania oraz że jest to zgodne z warunkami użytkowania i przesyłania.

Treści naruszające prawa osób trzecich (na przykład treści używane bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich) nie mogą być przesyłane do katalogu. Oświadczasz, gwarantujesz i w pełni zgadzasz się, że żadna Treść jakiegokolwiek rodzaju, która jest przesyłana, dodawana, publikowana lub w inny sposób udostępniana przez Ciebie, jest sprzeczna z prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi, prywatnością, znakami towarowymi lub prawami własności lub je narusza. Ponadto treść nie może zawierać zniesławiających, zniesławiających lub w inny sposób nielegalnych materiałów. W katalogu nie można umieszczać żadnych materiałów pornograficznych ani dwuznacznych seksualnie.

Wpis do folderu Nu-age.eu

Zastrzegamy sobie prawo do wskazania tylko firmy, którą zatwierdzamy. Oznacza to, że jeśli zapłacisz za wpis, to wydarzenie nie zostanie dodane ani wymienione w katalogu. Listy muszą być oparte na Kanadzie i zatwierdzone przez naszych redaktorów.

Plany wymienione na stronie i ich funkcje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli oferta zmieni się w okresie subskrypcji, zostaniesz automatycznie przekonwertowany na nowy abonament lub bezpłatny abonament zostanie użyty jako standard, jeśli nie odnowisz go po wygaśnięciu.

Nu-age.eudirectory może, ale nie jest to wymagane, przejrzeć bezpłatne zgłoszenia i może (bez uprzedzenia) usunąć lub usunąć według własnego uznania, że ​​katalog uzna, że ​​narusza Warunki lub może być obraźliwy, niezgodny z prawem, albo może . może naruszać prawa innych osób.

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że jesteś odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych i zastępowanie wszelkich treści umieszczanych w katalogu. Możesz zażądać usunięcia swoich Treści z Katalogu w dowolnym momencie, a katalog Nu-age.eudirect podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia takich Treści.

Wyłączenie gwarancji.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nu-age.eudirectory udostępnia katalog w stanie, w jakim się znajduje i nie udziela żadnych gwarancji ani wyjaśnień dotyczących katalogu, wyraźnych, dorozumianych, prawnych ani innych, w tym, bez ograniczeń, , gwarancje własności, zbywalności, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności.

Nu-age.eudirectory nie gwarantuje, że funkcje lub treść na stronie będą nieprzerwane lub wolne od błędów, że usterki zostaną usunięte lub że serwery nu-age.eu są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.
Nu-age.eudirectory nie daje żadnej gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących wykorzystania lub wyniku korzystania z treści pod względem dokładności, niezawodności lub innej przydatności treści.

Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem zakresu wymaganego przez obowiązujące prawo i tylko w tym zakresie, trzeźwy sędzia, jego pracownicy, urzędnicy, dyrektorzy, właściciele, inwestorzy, podmioty powiązane lub agenci („strony nu-age.echtirectory”) nie będą ponosić odpowiedzialności prawnej teoria wszelkich przypadkowych, bezpośrednich, pośrednich, faktycznych, karnych, wynikowych, przykładowych lub innych szkód, w tym między innymi utraty dochodów lub utraty dochodów, utraconego zysku, bólu i cierpienia, stresu emocjonalnego, kosztów i usunięcia oferty, lub inne szkody poniesione lub poniesione przez ciebie lub osobę trzecią, które wystąpią w związku z korzystaniem, oświadczeniami, treścią strony internetowej (lub zakończeniem umieszczania na liście lub usuwania treści z jakiegokolwiek powodu), nawet jeśli jest to Strony średniego wieku zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.

Dążymy do bezpiecznego miejsca dla Kanadyjczyków, aby znaleźć rozwiązania fitness, wellness, zdrowia i szczęścia. Prawicowe strony nie są w żaden sposób odpowiedzialne ani odpowiedzialne za treści publikowane na stronie internetowej (w tym roszczenia o naruszenie treści publikowanych na stronach internetowych lub usługach, za zachowanie stron trzecich na stronie internetowej). witryn internetowych lub do korzystania z witryn i usług w związku z usługami lub w inny sposób związany z katalogiem i witryną.

Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie warunków użytkowania.

Zgadzasz się na odszkodowanie i rekompensatę stronom katalogu Nu-age.eu za wszelkie straty, wydatki, szkody i koszty, w tym między innymi uzasadnione opłaty prawne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia przez Ciebie warunków korzystania z tej witryny. Zgadzasz się również zabezpieczyć i zabezpieczyć strony Nu-age.eudirectory przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich wynikającymi z korzystania z dowolnej strony internetowej lub usługi oraz treści udostępnianych w katalogu za pomocą, w tym między innymi post, link, odniesienie do treści lub w inny sposób.
W przypadku otrzymania skargi dotyczącej treści dodanej do katalogu i naruszającej warunki użytkowania, zostanie ona natychmiast usunięta bez powiadomienia użytkownika, który ją dodał.

Szanujemy prywatność wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową, a wszystkie gromadzone przez nas informacje służą wyłącznie do pomocy w korzystaniu z katalogu.
Dołączając do katalogu, podajesz dane osobowe, aby utworzyć konto i hasło oraz profil osobisty i biznesowy. Używamy tych danych osobowych, aby założyć i utrzymywać twoje konto oraz kontaktować się z Tobą w sprawie potencjalnych klientów i innych komunikatów, które są istotne dla Twojego wpisu o firmie i katalogu.

Nasz serwer internetowy automatycznie gromadzi standardowe dane: adresy IP, strony odsyłające, a także strony odwiedzane. Nie zbiera twojego adresu e-mail, chyba że podasz go jako część swojego profilu biznesowego lub osobistego. Informacje te są następnie wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie, aby pomóc nam lepiej ukierunkować naszą stronę internetową i zaspokoić Twoje potrzeby.

Nigdy świadomie nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie udostępniamy naszej listy użytkowników żadnym innym podmiotom biznesowym.
Katalog Nu-age.eu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie.

Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego je gromadzimy